Historiek van onze club

Een halve eeuw geleden besliste een kleine groep mannen, onder impuls van Lions Club Diest en Lions Club Mechelen, ook in Tienen een Lions Club op te richten. Zo werd er op 22 oktober 1965 aanvraag gedaan tot oprichting van Lions Club Tienen, aan toenmalig gouverneur Van Hoest. Na enig opportuniteitsonderzoek en de vastlegging van het recruteringsgebied,  leidde dit op 15 maart 1967 tot een officieel akkoord van Lions District 112 tot de oprichting van Lions Club Tienen-Tirlemont. 

Op 10 april 1967 werd de officiële stichtingsvergadering gehouden, in de aanwezigheid van de vice-gouverneur, de zone-voorzitter, de burgmeester, de voorzitters van Rotary Tienen en Tafelronde Tienen.

Bij de stichting telde Lions Club Tienen 18 leden. Diverse strekkingen, de meest verscheidene takken van de samenlevingen en de 2 taalgemeenschappen waren er vertegenwoordigd. Een groep waaruit een serviceclub groeide, die nu, 50 jaar later, mag terugblikken op een lange reeks van sociale en culturele realisaties.

Stichtende leden

Amato Alessandro
Baro Roger
Boddaer Jean
Cambresier André
De Keyser Félix
Lauwyck Raymond
Lejeune Georges
Leyssens Joseph
Niclaes Henri
Reuland Henry
Similon Louis
Springer Gérard
Springer Jacques
Storms John
Vanbrusselen Maurice
Vandenbosch René
Vandewyer Jules
Walravens Louis

Huis in de Stad

Vanaf bij de stichting werd een eerste sociaal doel vastgelegd, namelijk het oprichten van een gezinsvervangend tehuis voor alleenstaande mentaal gehandicapten, de vzw ”Huis in de Stad”. Op 3 april 1970, ondertekende past-president L. Raymond Lauwyck, voorzitter van de vzw Huis in de Stad, onder bescherming van Lions Club Tienen, de aankoopakte van een stuk grond bestemd voor het bouwen van een tehuis.

In Tienen bestonden er al scholen voor gehandicapten en een beschutte werkplaats. Er bleef echter de grote zorg van de ouders van gehandicapten: “Wat gebeurt er met ons kind als wij er niet meer zijn?” Van deze zorg kon Huis in de Stad de ouders ontlasten. De gehandicapten worden er in een nieuw gezin opgenomen en kunnen zoals vroeger blijven leven in een vertouwde omgeving.

In 1971 ontving Raymond de Nationale Prijs van Lions Club België (1 miljoen Bf.), ten bate van Huis in de Stad.

 Als blijk van zijn inzet ontving Raymond Lauwuyck de ere-medaille “Achievement Award”. Het was de eerste keer dat deze onderscheiding in België werd overhandigd.

Naast  woongelegenheid zorgt Huis in de stad ook voor een zinvol werzinvol werk- en activiteitenaanbod.

Huis in de Stad vzw heeft drie dagcentra met verschillende  ateliers. Berbendaal en de boerderijen de Maire en de Velpe.

Lions Club Tienen steunt de ontwikkeling van de Maire tot een aantrekkelijk en aangepast activiteitencentrum, midden in de rust en de natuur. Daarnaast dragen de leden van Lions Club Tienen hun steentje bij door het helpen op de jaarlijkse opendeurdag van Huis in de Stad.

Verbroederd met andere clubs

In mei 1974, drukte toenmalig gouverneur Mengeot de wens uit dat iedere Lions Club een club van een ander taalregime zou kiezen met dewelke een bijzonder nauw contact zou onderhouden worden.

Vermits Lions Club Tienen officieel tweetalig was, werd besloten een Duitstalige club te kiezen, namelijk Lions Club Sankt-Vith en later Lions Club Ingelheim. Van meet af aan klikte het tussen deze clubs en werden nauwe vriendschapbanden gesmeed. Ieder jaar wordt er een samenkomst georganiseerd, waar zowel de leden als hun dames en kinderen aan deelnemen.

Kerstpakketten

Sinds 1992 worden door Lions Club Tienen jaarlijks kerstpakketten aan hulpbehoevenden in Tienen uitgedeeld.

In samenwerking met “Bezorgd Om Mensen” en “Mensen in Nood”.

50 jaar Lions Club Tienen

50 jaar Lions Club, 50 jaar initiatieven ten voordele van welzijnsorganisaties en andere sociale projecten. Dit werd in april 2017 gevierd met 18 dagen optredens en het reuzenrad.

Precies 11 jaar nadat Tienen Draait Rond het hen voordeed, haalde Lions Club Tienen opnieuw het reuzenrad naar onze stad. Dit samen met Tienen Draait Rond en de stad Tienen, die de promotiecampagne en de logistieke ondersteuning voor haar rekening nam.

Van vrijdag 31 maart t/m maandag 17 april ’17 torende het 50 meter hoge rad boven onze Grote Markt uit, sfeervol omkaderd met evenementen en optredens van bekende artiesten. Een spetterend vuurwerk vormde het schitterende decor wanneer het Lions Reuzenrad zijn voorlaatste avond inging.